سرنوشت دو نفر به دلیل سحر و جادو زمانی که روح مرده ها به زنده ها باز می گردند، پیچیده می شود.