زنی را دنبال می کند که برای بررسی یک قتل به بخش روانپزشکی مراجعه می کند.