بنوا بلان کارآگاه مشهور جنوبی برای آخرین پرونده خود به یونان سفر می کند.