جس درست قبل از کریسمس توسط دوست پسرش اخراج می شود، اما والدینش هنوز هم می خواهند کریسمس را با او جشن بگیرند تا پسرشان دور باشد. سپس او با پسر عمویش ملاقات می کند، اما وقتی او برمی گردد، کریسمس بسیار پیچیده تر می شود.