یک بازپرس ویژه که پرونده قتل های زنجیره ای را تعیین کرده است، متوجه می شود که پرونده آنطور که به نظر می رسد نیست، و هدایت به این مسیر تنها به جنگ بین همه افراد درگیر ختم می شود.