میویس پدرش را با بردن به یک سفر در کشتی کروز برای تعطیلات تابستان غافلگیر می کند…