مادری فداکار و فداکار که غیرممکن ها را برای دخترش ” ممکن” می کند – دختری که از مادرش خجالت می کشد و می خواهد از مادر و زندگی با او فرار کند. سفر او به کالج، نازل را می راند…