جاش و بلو برای تست بازیگری موزیکال بزرگ برادوی به شهر نیویورک می روند.