هنگامی که نوازندگان جوان در یک برنامه مسابقه موسیقی اعتراف می کنند که هرگز نام Angus Scattergood را نشنیده اند،
بودی مجبور می شود برای بازگرداندن نام خوب راک Legend به برنامه بپیوندد.