خلاصه فصل اول سریال زخم کاری «- من عاشق زمستونای اینجام. قشنگ نیست؟ -قشنگه ولی سختی داره …»