کول خیال می کند که سیدی دختر رویاهایش است. اما خیلی زود متوجه می شود که سیدی یک مامور مخفی است و…