سم از امیلی، زنی تقریباً نابینا، تماسی دریافت می کند که از شر سابق قاتل خود در جنگل فرار می کند.
او باید از مصیبت جان سالم به در ببرد و سم با استفاده از تماس ویدیویی چشمانش باشد.