بررسی اینکه چگونه درخشش، غرور و حرکت بی امان یک مرد ماهیت جنگ را برای همیشه تغییر داد.