آخرین اختراع داک یا ونچرز را ورشکست می کند یا آنها را به ارتفاعات جدیدی می رساند.