داستان یک دانشجوی جرم شناسی به نام کلوئی که برای به دست آوردن مدرکی که برادرش را به یک جرم مرتبط می‌کند وارد سردخانه می‌شود و مرگ خود را جعل می‌کند.