برای انتقام مرگ همسرش، یک پلیس سابق با دختر چهارده ساله اش همکاری می کند.