رابطه شدید بین یک روان درمانگر و مشتری خطرناک جدیدش.